top of page

REKISTERISELOSTE

Laatimispvm: 19.9.2019 | Päivitetty 26.5.2020
EY:n tietosuoja-asetus (2016/679)

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Zachris Castrenin säätiö sr

Helsinginkatu 26
00530 HELSINKI
puh. 050 511 7000

 

Y-tunnus: 2175349-0

 

2. Rekisteriasioista vastaava / yhteyshenkilö

 

Marianne Lankinen, hallituksen sihteeri
zcsaatio@gmail.com

3. Rekisterin nimi

 

Hakemus- ja apuraharekisteri sekä stipendirekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet käsittelylle ovat hakijan suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Kerättäviä henkilötietoja käytetään apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen sekä stipendien käsittelyyn. 

 

Hakijan suostumus: Ilmoittautuessaan apurahan hakijaksi, hakija suostuu siihen, että hänen henkilötietojaan käsitellään apurahapäätösten käsittelyä ja maksatusta varten.

 

Oikeutettu etu: Apurahan hakijat ja stipendien saajat ovat säätiön asiakkaita, joten säätiö käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella. 

 

Lakisääteinen velvoite: Henkilötietoja käsitellään lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitamiseen. 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisterissä käsitellään apurahoista päättämistä ja apurahojen sekä stipendien maksatusta vaativia tietoja.
 

Apurahan hakijan ja stipendin saajan henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, sukupuoli, ammatti
Apurahan hakijan ja stipendin saajan yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Tilinumero: Pankkitilin numero jolle apuraha/stipendi maksetaan
Haettavaan apurahaan tarvittavat tiedot: kurssin nimi, järjestäjä, ajankohta ja kurssipaikka.
Haettavan apurahan tiedot: käyttösuunnitelma, haettava määrä sekä selvitys hakijalle myönnetyistä aikaisemmista apurahoista.
Selvitys opinnoista Helsingin työväenopistolla: Oppiaineet ja lukuvuodet (vähintään kahdelta vuodelta ennen apurahan hakemisvuotta).
Muut asiakkaan tiedot: Apurahan hakijan muut itse antamat tiedot.

 

Tietoja käsittelevät säätiön hallitus ja sihteeri sekä teknistä tukea antavat henkilöt ja tilintarkastajat. Tietoja näytetään vain siinä laajuudessa, kun se on vastanottajaryhmän toiminnan kannalta tarpeellista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Hakijan ja hakemuksen tiedot saadaan hakijalta itseltään tämän suostumuksella. Stipendien saajien tiedot saadaan opiston koulutuspäälliköiltä. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto ETA:n ulkopuolelle

 

Säätiö luovuttaa rekisteristä tietoja ainoastaan lakisääteisten velvoitteiden perusteella. Näin ollen verottajalle ilmoitetaan EU:n tai vuosittain ne apurahat, jotka verohallinnon ohjeistuksen mukaan on verottajalle ilmoitettava. Myönnettyjen apurahojen saajien nimet ja euromäärät ovat julkisia tietoja. Stipendien saajien nimet ja euromäärät kerrotaan stipendien jakotilaisuudessa. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet    

 

Rekisterin tietoja (sekä manuaalista aineistoa että ATK:lle talletettuja tietoja) saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt. Manuaaliset asiakirjat säilytetään Helsingin työväenopiston säätiön käyttöön osoitetussa lukitussa tilassa ja hallituksen sihteerin työhuoneen lukitussa tilassa. ATK:lle talletetut tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. Manuaalinen aineisto tuhotaan kahden vuoden kuluttua apurahan myöntämisvuoden jälkeen.

9. Henkilötietojen säilytysaika    

Rekisterin tietoja säilytetään siihen asti, kunnes tiedot eivät ole enää rekisterinpitäjän toiminnan seurannan ja arvioinnin kannalta tarpeellisia. Henkilötietoja säilytetään säätiön oikeutetun edun perusteella enintään kymmenen vuotta hakemuksen saapumisesta lähtien. 


Apurahan saaneiden nimiä ja asiakkuustietoja, kuten myönnettyjen apurahojen ja stipendien suuruuksia, voidaan säilyttää yllä määriteltyä pidempiä aikoja säätiön toiminnan raportointi-, tilastointi- ja historiointitarkoituksessa. Mahdollisesta tietoturvaloukkauksen ilmetessä tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan sen kohteena olevalle rekisteröidylle, mikäli rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille on koitunut loukkauksesta korkea riski.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet    

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä ote häntä koskevista henkilötiedoista (tarkastusoikeus). Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista, jollei lainsäädännöstä muuta johdu. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti riittävän yksilöidysti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista, jos:

  • peruuttaa antamansa suostumuksen johon käsittely on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta, 

  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Käsittelyä voidaan jatkaa, jos käsittelylle on perusteltu tai hyväksyttävä syy.

  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

    
Edellä mainittua ei kuitenkaan sovelleta, mikäli käsittely on tarpeen arkistointitarkoituksia, tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten ja mikäli poisto-oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti.

Rekisterinpitäjä ei ole myöskään velvollinen poistamaan henkilötietoja, jos käsittely on edelleen tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.
    
Korjaamispyyntö ja rekisteristä poistamispyyntö osoitetaan säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

 

Säätiö ei perustele päätöksiään eikä anna lausuntoja hakijoille, näin ollen hakijalle ei ole tarkastusoikeutta tallennettuihin hakemuksen arviointitietoihin. Päätöksen perusteet esitellään hakemusten käsittelyohjeissa.

 

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

bottom of page